Algemene voorwaarden

Aanmelding als lid vindt plaats door het aanmeldingsformulier volledig en ondertekend in te vullen.Men is lid van Team Tomale Kickboxing vanaf het inleveren van het volledig ingevulde aanmeldingsformulier tot aan het schriftelijk opzeggen van het lidmaatschap.

Uw persoonlijke gegevens zijn strikt vertrouwelijk en worden uitsluitend voor administratieve doeleinden van Team Tomale Kickboxing gebruikt. Uw gegevens worden niet voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

Betaling van het verschuldigde lesgeld dient bij vooruitbetaling te worden voldaan voor de 1e van de maand. Een lidmaatschap bij Team Tomale Kickboxing kan op elk gewenst moment ingaan. Restitutie van lesgeld wordt niet gegeven. Bij nalatigheid betreffende betalingen zal er eenmalig een aanmaning worden verstuurd. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, na de verstuurde aanmaning, krijgt het lid de gelegenheid om het verschuldigde bedrag alsnog binnen twee weken te voldoen. Indien het lid na een periode van twee weken in gebreke gebleven is, kan de vordering uit handen worden gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van het lid. Als niet aan de betalingsverplichting is voldaan kan het lid de toegang tot de lessen worden geweigerd.

Team Tomale Kickboxing is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met het lid te beëindigen en behoudt zich het recht voor om leden die zich niet of zich regelmatig afmelden voor een les van een les af te halen.

Team Tomale Kickboxing behoudt zich het recht voor om tarieven en/of lestijden tussentijds aan te passen indien dit bedrijfsmatig gewenst is.

Team Tomale Kickboxing is gesloten op officiële en erkende feestdagen. In principe zijn de trainingsruimtes in de vakantieperiode gesloten maar het is mogelijk dat Team Tomale Kickboxing een alternatief rooster in de vakantieperiode aanbiedt. Dit zal tijdig aan het lid kenbaar gemaakt worden. Restitutie van lesgeld als wij gesloten zijn is niet mogelijk.

Team Tomale Kickboxing behoudt zich het recht voor om een lid die storend of afwijkend gedrag vertonen (zowel voor, en/of tijdens en/of als na de lessen) te verwijderen van de trainingslocatie. Dit kan tevens resulteren in een eenzijdige beëindiging van het lidmaatschap van Team Tomale Kickboxing. Van een lid van Team Tomale Kickboxing wordt verwacht dat zij met respect omgaan met hun mede studenten. Ongecontroleerd trainen, hetgeen kan resulteren in het ontstaan van letsel of het bederven van andermans trainingsplezier, wordt niet geaccepteerd.

Opzeggen kan alleen schriftelijk of digitaal (via e-mail) gebeuren. U ontvangt dan een bewijs van opzegging. Er wordt een opzegtermijn gehanteerd van een maand, tenzij middels een doktersverklaring kan worden aangetoond dat de lessen om een medische reden niet meer voortgezet kunnen worden.

Team Tomale Kickboxing behoudt zich het recht voor om bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag een lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave van abonnementsgeld.

Team Tomale Kickboxing aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door verlies c.q. diefstal van goederen en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ontstane letsel- of andere schade (bijv. emotionele schade) tijdens trainingen of wedstrijden evenals letsel- of andere schade die direct of indirect is voortgekomen uit het beoefenen van contactsporten bij Team Tomale Kickboxing.

Contactsporten zijn geheel voor eigen risico. Bij blessures en andere gezondheidsrisico’s dient u dit altijd voor de les bij de instructeur te melden. Deze beslist of deelname verantwoord is.

Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels en algemene voorwaarden van Team Tomale Kickboxing en hiernaar te handelen. De algemene voorwaarden en de huisregels van Team Tomale Kickboxing staan op de website en zijn ook in de trainingslocaties op te vragen.

Team Tomale Kickboxing behoudt zich het recht voor om, indien dit bedrijfsmatig gewenst is, het huisreglement en de algemene voorwaarden te wijzigen. Alleen geldig zijn het huisreglement en de algemene voorwaarden die op de site staan. Alle voorgaande versies vervallen zodra er, met kennisgeving, aangepaste versies op de site zal worden geplaatst.

Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Team Tomale Kickboxing aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen een lid en Team Tomale Kickboxing, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waar Team Tomale Kickboxing is gevestigd.

Het onder invloed verkeren van alcohol of drugs of het in bezit hebben van illegale soft- en harddrugs, krachtens de Opiumwet, is binnen Team Tomale Kickboxing niet toegestaan. De instructeur van Team Tomale Kickboxing behoudt zich het recht voor, om bij overtreding van deze regel, de overtreder(ster) de toegang tot de trainingslocatie van Team Tomale Kickboxing te ontzeggen en zijn/haar lidmaatschap per direct te beëindigen zonder teruggaaf van lesgelden.

De technieken die gedurende de lessen worden aangeleerd mogen alleen worden gebruikt gedurende de lessen onder toezicht van een instructeur van Team Tomale Kickboxing en tijdens wedstrijden als sportbeoefening. Daarbuiten mag dit alleen ter verdediging van jezelf of anderen in een noodsituatie. Het artikel 41 van het Wetboek van Strafrecht (noodweer) luidt als volgt: “Niet strafbaar is hij die een feit begaat geboden door de noodzakelijke verdediging van eigen of een anders lijf, eerbaarheid of goed tegen ogenblikkelijke wederrechtelijke aanranding”. Het gebruik van vaardigheden die tijdens de contactsporten zijn aangeleerd, zijn voor kwade doeleinden, zoals zinloos geweld, resulteert in onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap.

Ondergetekende verklaart hierbij dat hij/zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend zal ontvangen voor eigen risico en dat kosten van enig ongeval of letsel geheel door hem/haar worden gedragen.

Ondergetekende is zich ervan bewust dat het beoefenen van contactsport risico’s met zich mee kan brengen en dat hij/zij eventuele vervolgschade die ten gevolge van de beoefening van contactsport en/of het uitvoeren van een beroep in combinatie met het beoefenen van contactsport kan ontstaan, voor eigen risico neemt. Tevens zal ondergetekende Team Tomale Kickboxing en haar instructeurs vrijwaren voor aanspraken van derden.